دکتر مریم ولائي

دندانپزشک زیبایی

سرکار خانم مریم ولایی متخصص دندان پزشک زیبایی در امارات متحده عربی تحصیلات خود را به پایان رسانده‌اند و سال ها بعد برای خدمت به کشور عزیز ایران به وطن برگشته و در تهران به صورت حرفه ای خدمات دندانپزشکی زیبایی را انجام میدهند.

درمان ها :
  • Graphic Design
  • Web Development
  • Video Editing
  • Audio Engineering
  • Social Marketing
  • NEC Strategy
  • SEO Audits
  • Branding