victorydentalblog

آیا مسواک زدن دندان مصنوعی به‌تنهایی کافیست؟

By October 13, 2021 No Comments

ژورنال دندان‌پزشکی بالینی، در آخرین شماره‌ی خود، نتایج تحقیقی را منتشر کرده که میزان تأثیر روش‌های مختلف تمیز کردن پروتزهای دندانی را نشان می‌دهد.

هدف از این بررسی سیستماتیک، بازبینی مشاهدات موجود از مطالعات بالینی آینده‌نگر درباره کارایی زدودن میکروارگانیزم‌ها و بیوفیلم‌های تشکیل شده بر سطح متریال پروتزهای ثابت و متحرک و تأثیر آن بر خصوصیات متریال دنچر، از جمله ثبات رنگ، سختی سطح و ثبات ابعاد است.

به این منظور جستجوی سیستماتیک بر روی مقالات موجود در پاب‌مد و کاکرین انجام شد و در مجموع ۴۴ مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت می‌توان از این مطالعات نتیجه گرفت که استفاده‌ی ترکیبی از شیوه‌های تمیز کردن فیزیکی و شیمیایی به طور قابل توجهی از انجام دادن هر یک از آن‌ها به‌تنهایی مؤثرتر است. گذشته از این در زمینه‌ی تأثیر مداخلات بهداشتی بر روی خصوصیات متریال دنچرها مشاهدات محدودی وجود دارد.

منبع: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1532338221001196?v=s5

ژورنال دندان‌پزشکی بالینی، در آخرین شماره‌ی خود، نتایج تحقیقی را منتشر کرده که میزان تأثیر روش‌های مختلف تمیز کردن پروتزهای دندانی را نشان می‌دهد. هدف از این بررسی سیستماتیک، بازبینی مشاهدات موجود از مطالعات بالینی آینده‌نگر درباره کارایی زدودن میکروارگانیزم‌ها و بیوفیلم‌های تشکیل شده بر سطح متریال پروتزهای ثابت و متحرک و تأثیر آن بر …