news

روسای دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدا تا امروز

By نوامبر 5, 2021 No Comments

دانشکده دندانپزشکی مشهد، توسط دکتر بدری تیمورتاش و دکتر امیراسماعیل سندوزی در سال ١٣۴۴ پایه‌‌گذاری شد. این دانشکده، دوّمین دانشکده دندانپزشکی در ایران بود که در چارچوب تحصیلات عالی، مدرک دانشگاهی دکترای دندانپزشکی (DDS) را به دانش‌آموختگان خود اعطا کرد. طرح پیشنهادی تاسیس این دانشکده، در اوایل دهه ١٣٣۰، به سازمان برنامه و بودجه ایران ارائه شده بود.

دکتر فریدون فرزین، اولین رئیس این دانشکده بود و دکتر بدری تیمورتاش معاون اداری-مالی ایشان و دکتر امیراسماعیل سندوزی معاون فرهنگی ایشان بودند. در سال ١٣۴۶، دکتر فرزین به ریاست دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند و دکتر بدری تیمورتاش دوّمین رئیس دانشکده دندانپزشکی مشهد شد. ایشان، اوّلین بانوی دندانپزشکی بودند که به عنوان رئیس یک دانشکده دندانپزشکی در ایران انتخاب شدند.

فهرست روسای دانشکده دندان‌پزشکی مشهد در ادوار مختلف به صورت زیر است:

دکتر فریدون فرزین
متخصص اندودنتیکس
از سال١٣۴۴تا سال١٣۴۶

دکتر بدری تیمورتاش
متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت
از سال١٣۴٧تا سال١٣۴٩

دکتر اسماعیل سندوزی
متخصص اندودنتیکس
از سال١٣۵۰تا سال١٣۵٢

دکتر هوشنگ فرشید
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
از سال١٣۵٢تا سال١٣۵٣

دکتر حمید نیکوکاری
متخصص پروتزهای دندانی
از سال١٣۵۴تا سال١٣۵٧

دکتر علی حدادیان
متخصص پروتزهای دندانی
از سال١٣۵٨تا سال١٣۵٨

دکتر محمد علی گرائیلی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
از سال١٣۵٩تا سال١٣۶٢

دکتر سید عی اکبر حسینی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
از سال١٣۶٣تا سال١٣۶۴

دکتر رضا آقاسی زاده
متخصص پریودنتولوژی
از سال١٣۶۴تا سال١٣۶۵

دکترعلی اصغر حسین پور خرازی
از سال١٣۶۵تا سال١٣۶٩

دکتر سید عی اکبر حسینی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
از سال١٣۶٩تا سال١٣٧٢

دکتر حسن حسین پور جاجرم
متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت
از سال١٣٧٢تا سال١٣٧٨

دکتر حبیب الله قنبری
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
از سال١٣٧٨تا سال١٣٨٢

دکتر سید علی اکبر حسینی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
از سال١٣٨٢تا سال١٣٨۵

دکتر محمد حسین ضرابی
متخصص اندودنتیکس
از سال١٣٨۵تا سال١٣٨٨

دکتر مصطفی شهابی
متخصص ارتودنسی
از سال١٣٨٨تا سال١٣٩٢

دکتر حسن حسین پور جاجرم
متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت
از سال١٣٩٢تا١۴۰۰

دکتر ناصر سرگلزایی
متخصص پریودنتولوژی
از سال١۴۰۰تاکنون

منبع سایت دانشکده دندان‌پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی مشهد، توسط دکتر بدری تیمورتاش و دکتر امیراسماعیل سندوزی در سال ١٣۴۴ پایه‌‌گذاری شد. این دانشکده، دوّمین دانشکده دندانپزشکی در ایران بود که در چارچوب تحصیلات عالی، مدرک دانشگاهی دکترای دندانپزشکی (DDS) را به دانش‌آموختگان خود اعطا کرد. طرح پیشنهادی تاسیس این دانشکده، در اوایل دهه ١٣٣۰، به سازمان برنامه و بودجه ایران …