news

سرمایه‌گذار اجازه مداخله در امور مرکز درمانی را ندارد

By آوریل 7, 2022 No Comments

اطلاعیه دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان در مورد حضور و مداخله سرمایه گذاران غیر پزشک در امور درمانی:

همکاری پزشک با سرمایه‌گذار صرفاً در صورتی مجاز است که پزشک امکان کنترل کلیه فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده در مکان را داشته و اجازه مداخله غیرقانونی در امور فنی به سرمایه گذار یا سایر افراد فاقد صلاحیت داده نشود

اطلاعیه دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان در مورد حضور و مداخله سرمایه گذاران غیر پزشک در امور درمانی: همکاری پزشک با سرمایه‌گذار صرفاً در صورتی مجاز است که پزشک امکان کنترل کلیه فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده در مکان را داشته و اجازه مداخله غیرقانونی در امور فنی به سرمایه گذار یا سایر افراد …