news

نقدی بر پانزدهمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت

By ژوئن 19, 2022 No Comments

پانزدهمین جشنواره علمی- پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت در سال ۱۴۰۱ به همت تتشکل «جامعه دندان‌پزشکی ایران» برگزار شد. آنچه می‌خوانید نقدی است که دکتر محمود وطن‌پور، متخصص دندان‌پزشکی ترمیمی، بر این جشنواره نوشته است:

در جشنواره علمی پژوهشی شهید هدایت، که در حاشیه کنگره‌های جامعه دندان‌پزشکی برگزار می شد و اخیرا بعد از وقفه ای چندساله، دوباره برقرار شد، همواره یک سوال جدی برای من مطرح بوده است:
چرا در طول ادوار این اتفاق علمی پزوهشی، در قسمت انتخاب کتاب برتر، تمرکز و توجه مسئولان و داوران، بر روی کتاب‌های ترجمه‌شده است؟ مگر در ترجمه یک کتاب، مجالی برای تولید علم، یا ابراز نظرات و تجربیات وجود دارد؟ مگر مترجم، کاری جز تبدیل الفبای انگلیسی به فارسی و همین‌طور سر و سامان دادن به این متن جدید، دارد؟

به نظر این جانب، که دستی کوتاه در عرصه نویسندگی و ترجمه کتاب‌های دندانپزشکی دارم، این روند، نادرست است و چنانچه بنا بر ادامه این جشنواره، هست، باید کتاب برتر را از بین کتاب های تالیفی اساتید و دندانپزشکان هموطن، انتخاب کرد.

یکی از بزرگترین نقیصه ها در جامعه ی دندانپزشکی ما، این است که اساتید و نام‌های بزرگ رشته‌های مختلف، رغبتی به نوشتن و مقید کردم علم و دانش خود به کتاب و کتابت ندارند و اندک بزرگوارانی که نامی از آن‌ها بر روی جلد کتاب می‌آید، در بیشتر موارد، آن کتاب، ترجمه‌ای از یک کتاب غیر فارسی است.

صحبت من، به معنای کنار گذاشتن ترجمه کتاب‌ها نیست، صحبت این است که اولویت اول در عرصه کتاب، نباید ترجمه کردن باشد. به همین صورت، در یک جشنواره ملی، انتخاب کتاب برتر از بین کتب ترجمه، چندان پسندیده نیست.

اتفاقی که می افتد این است، نویسندگان و مؤلفین کتاب‌ها، انگیزه کمتری برای ادامه روند کاری خود می بینند و این جاست که نتیجه ی حاصل از جشنواره، کاملا بر خلاف اهداف آن خواهد شد.

پیشنهاد دیگر این است که در عرصه ی کتاب، خود مسولین جشنواره، فعالانه انتشاراتی های مختلف را رصد کنند و کتاب برتر را انتخاب کنند، این که صرفا در صورت شرکت کردن گردآورنده اثر در جشنواره، کتاب های دندانپزشکی را بررسی کنیم، کافی نیست

بسیاری از اساتید، به هر دلیلی از وارد کردن کتاب خود به چنین فرایندهایی پرهیز می‌کنند.

پانزدهمین جشنواره علمی- پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت در سال ۱۴۰۱ به همت تتشکل «جامعه دندان‌پزشکی ایران» برگزار شد. آنچه می‌خوانید نقدی است که دکتر محمود وطن‌پور، متخصص دندان‌پزشکی ترمیمی، بر این جشنواره نوشته است: در جشنواره علمی پژوهشی شهید هدایت، که در حاشیه کنگره‌های جامعه دندان‌پزشکی برگزار می شد و اخیرا بعد از …