news

رفع محدودیت در بهره برداری از دستگاه CBCT در مراکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت

By آگوست 19, 2022 No Comments

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ممحدودیت استفاده از دستگاه رادیولوژی دندان در مراکز تخصصی رادیولوژی دهان و دندان را لغو کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در راستای اجرای تکالیف قانونی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع مقرراتی مخل محیط کسب و کار، کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی در دویست و بیست و دومین نشست خود نسبت به حذف محدودیت ایجاد شده در بهره برداری از دستگاه CBCT در مراکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت اقدام کرد.

این محدودیت بر مبنای سطح بندی توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مندرج در ضوابط و قواعد بازنگری سند نقشه راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ (ضوابط محاسبه و توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای) ایجاد شده بود.

با توجه به سطح بندی، به ازای هر ۳۵۰ هزار نفر جمعیت یک دستگاه به مراکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت تعلق می‌گرفت و تعداد زیادی متقاضی این دستگاه از سال ۱۳۹۷ موفق به گرفتن موافقت اصولی دستگاه CBCT نشده بودند.

بر اساس این گزارش با توجه به موافقت دستگاه مرتبط (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی، این تصمیم در نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب خواهد شد.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ممحدودیت استفاده از دستگاه رادیولوژی دندان در مراکز تخصصی رادیولوژی دهان و دندان را لغو کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در راستای اجرای تکالیف قانونی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع مقرراتی مخل محیط کسب و کار، …