news

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی

By اکتبر 7, 2022 No Comments

برنامه اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار آغاز شد و در گام اول، سامانه اطلاعات جامع دانشکده های دندانپزشکی راه اندازی و تمامی اطلاعات حوزه های مختلف دانشکده های دندانپزشکی در قالب اطلاعات کلی همانند برنامه های استراتژیک و برنامه های عملیاتی و اطلاعات جزیی توسط دانشکده ها در سامانه تکمیل شد.

در گام بعدی و در سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع ارزیابی و اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی که بر اساس مصوبات کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، تدوین و ایجاد شده بود، اطلاعات و مستندات دانشکده های دندانپزشکی بارگذاری شد.

هدف از راه اندازی این سامانه، ایجاد ساختاری نظام مند جهت جمع آوری اطلاعات و مستندات موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی به منظور شفاف سازی و استفاده در سیاستگذاری‌های کلان منطقه ای و کشوری برای توسعه متوازن کمی و ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی و ایجاد زمینه های تربیت نیروی انسانی توانمند براساس استانداردهای ملی و بین المللی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سطح جامعه و نیز اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی است.

سنجه های جدید به منظور ارزیابی دانشکده های دندانپزشکی در نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به تصویب رسید. دانشکده های دندانپزشکی در ۶ حوزه و توسط ۱۰۵ سنجه الزامی (پایه) و ۵۷ سنجه اختیاری (ارتقای کیفیت) و در مجموع ۱۶۲ سنجه ارزیابی می شوند.

نشانگرها به این معنی است که دانشکده های دندانپزشکی باید برای اعتباربخشی سنجه های استانداردهای پایه را داشته باشند و ارزیابان میزان وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد می سنجند. این سنجه ها می تواند از «انطباق کامل، انطباق نسبی (بالای ۵۰ درصد)، تا حدودی انطباق (کمتر از ۵۰ درصد) و انطباق ندارد» متغیر باشد.

ضمن اینکه راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استانداردها و همچنین امکان نقد به استاندارد جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت نیز وجود دارد.

این سنجه ها از تدوین برنامه آموزشی و وظایف اعضای هیات علمی تا عملکرد دانشجویان را در بر می گیرد.

دانشکده دندانپزشکی باید: رسالت و اهداف خود را در مورد آموزش دندانپزشکی عمومی، ضمن رعایت برنامه های مصوب، مقررات ناظر بر آموزش دندانپزشکی و کسب نظر دست اندرکاران، صاحب نظران و ذینفعان، تدوین و حداقل هر ۵ سال یکبار بازنگری کند.

۱. نشانگرهای حوزه برنامه آموزشی

استانداردهای پایه
ردیفعنوان وضعیت
۱تدوین و موجود بودن برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب (الزامی)
۲تطابق برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعلام شده وزارت بهداشت
۳وجود شرح وظایف مجریان و فراگیران به تفکیک مقطع و چرخش های آموزشی مشخص
۴وجود برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی طراحی شده مطابق با ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای موردانتظار در دانش آموختگان
۵وجود برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش های بالینی (الزامی)
۶وجود برنامه پیش بالینی (الزامی)
۷پایش اجرای برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی (الزامی)
۸طراح معرفی برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصیلی (الزامی)
۹معرفی مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجویان (شامل سر فصل، وظایف دانشجو، نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع در قالب فرم یکسان در سطح موسسه
۱۰قابل دسترس بودن برنامه های درسی و فرمهای معرفی درس (سیلابس) از Home Page دانشکده (الزامی)
۱۱وجود طرح درس به تفکیک واحد های نظری، کارگاهی و عملی (الزامی)
۱۲وجود اجرای برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه ای که بیانگر ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای ارتقاء سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت دانش آموختگان باشد. (الزامی)
۱۳وجود برنامه آموزشی جهت دانش پایه علوم پزشکی مرتبط با علوم بالینی (الزامی)
۱۴وجود برنامه آموزش علوم پیش بالینی جهت زیر بنایی برای یادگیری دوره بالینی (الزامی)
۱۵وجود برنامه آموزشی جهت زبان انگلیسی، رایانه و فناوری اطلاعات، مبانی پژوهش ، تفکر نقادانه، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سلامت (الزامی)
۱۶وجود برنامه مشخص و مدون در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها و پژوهش در علوم دندانپزشکی (الزامی)
۱۷وجود کمیته یا نهادی با اختیارات مناسب جهت مدیریت علمی و اجرا و ارزشیابی برنامه دندانپزشکی عمومی جهت برنامه دکتری عمومی (الزامی)
استانداردهای ارتقاء کیفیت
ردیفعنوان وضعیت
۱وجود و اجرای توسعه استراتژی های نوین آموزش دندانپزشکی جهت برنامه (ترجیحی)
۲وجود و اجرا و ارزشیابی برنامه ای برای ارتقا و توسعه مهارت های تفکر نقادانه، حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد (ترجیحی)
۳وجود برنامه ای جهت تامین تعداد بیمار مناسب برای حضور در برنامه درسی بالینی براساس سرفصل آموزشی برای دانشجویان (ترجیحی)
۴تنظیم هم را ستا بودن برنامه درسی غیر محوری (Non-Core) با برنامه درسی محوری (Core) ترجیحی
۵وجود فرایندی در برنامه درسی جهت بکارگیری مناسب مهارت های ارتباطی ، با گروهای خاص از نظر سلامتی، اجتماعی و فرهنگی (ترجیحی)
۶وجود یک فرایند نظام مند بررسی کارایی و اثربخشی برنامه درسی(ترجیحی)
۷روند رو به رشد تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روزآمد (ترجیحی)
۸وجود سیستم مورد توافق در بین گروه های آموزشی برای مشاهده و نقد تدریس همکاران در هر گروه (ترجیحی)

* این ویژگی ها و توانمندی های شامل اعتقاد و تعهد به اصول الهی – اسلامی، مقررات کشوری و موازین اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری در قبال سلامت دهان و دندان جامعه و افراد به عنوان هدف اصلی و وظیفه حرفه ای، مراعات مجموعه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت افراد در انجام وظیفه حرفه ای با توجه به مبانی و شواهد علمی ،همکاری گروهی در ارایه خدمات سلامت دهان و دندان و رهبری این خدمات در عرصه های مختلف نظام سلامت، ارایه طیف گسترده و کامل خدمات سلامت دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت)، رعایت الزامات، اولویت ها و محدودیت های منابع جامعه و نظام سلامت و در نظر گرفتن شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی افراد تحت مراقبت، آموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روشهای ارایه خدمات سلامت به منظور ارتقاء سلامت در جامعه ، تلاش برای ارایه راههای گسترش سلامت و گرایش به عدالت در سلامت؛ آشنایی با فوریت های پزشکی و حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران؛ نگرش و مهارت پژوهش، خودآموزی و ارتقاء مستمر حرفه ای است.

۲. نشانگرهای حوزه هیئت علمی

استانداردهای پایه
ردیفعنوان وضعیت
۱مشخص بودن و اعلام عمومی برنامه کار هفتگی اعضای هیات علمی متناسب با نقش های آموزشی، پژوهشی، اخلاق حرفه ای، نظریه پردازی علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه ای، تصدی مسئولیت های مدیریتی و اجرائی (الزامی)
۲مشخص بودن وظایف اعضا هیات علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۳مشخص بودن و اعلام نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی اعضای هیات علمی (الزامی)
۴نقش دانشکده در تایید انتخاب اعضای هیات علمی واجد صلاحیت های لازم برای ایفای نقش های ضروری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۵وجود عضو هیات علمی واجد صلاحیت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکده( برحسب سرانه دانشجو، میزان حجم تدریس، میزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع فراگیران، تدریس عملی و نظری، حجم فعالیت پژوهشی و )… (الزامی)
۶وجود سیستم نظارت بر اجرای برنامه اعلام شده اعضای هیات علمی (الزامی)
۷انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه سالیانه هیات علمی بر اساس شاخص های معین و فرایند مشخص توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده (الزامی)
۸ارائه بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید (الزامی)
۹جلب مشارکت اساتید، مسئولان و فراگیران برای بهبود مستمر فرایند ارزشیابی عضو هیات علمی (الزامی)
۱۰اطلاع رسانی مناسب به اعضا هیات علمی در مورد مقررات و فرآیندهای ارزشیابی و ارتقا برای پیشگیری از رکود اعضا هیات علمی (الزامی)
استانداردهای ارتقاء کیفیت
ردیفعنوان وضعیت
۱روشن بودن و مبتنی بر شواهد بودن پیش بینی و اجرای برنامه جذب اعضای هیات علمی بر اساس نیازهای منطقه ای و سیاست های وزارت بهداشت ؛ چشم انداز میزان نیاز به هر رشته دانشکده و محدودیت های امکانات دانشکده (ترجیحی)
۲وجود برنامه ای در زمان جذب هیات علمی در جهت مد نظر داشتن مسائل مربوط به گویش و قومیت، جنسیت و مسائل فرهنگی در صورت لزوم (ترجیحی)
۳تبیین برنامه ای جهت تمام وقت کردن اعضا هیات علمی از راه تامین رفاه معیشتی آنها (ترجیحی)
۴وجود سازوکاری جهت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت حداکثری اعضا هیات علمی در زمینه های طرح های پژوهشی، مقالات، روش های تدریس و ارزشیابی و تجربیات بالینی خود با همکاران (ترجیحی)
۵تببین برنامه ای جهت پیاده سازی مناسب شیوه های جذب؛ ارزیابی و ارتقاء اعضا هیات علمی متناسب با اهداف نظام سلامت کشور و در راستای قوانین موجود (ترجیحی)
۶وجود نسبت مناسب استاد، دانشیار، استادیار متناسب با اهداف و سابقه دانشکده (ترجیحی)
۷وجود برنامه هایی جهت توانمند سازی اساتید در ایفا نقش به عنوان الگو (Role Model) (ترجیحی)
۸وجود برنامه ای جهت استفاده از نظرات کلیه اعضا هیات علمی در راهبری دانشکده (ترجیحی)
۹وجود و اجرای ساز و کار مناسب جهت ارزشیابی (Scholarship) موثر اساتید در زمینه های آموزش، پژوهش، نوآوری و ارائه خدمات (ترجیحی)
۱۰ارائه بازخورد ارزشیابی به هیات علمی بطور سالیانه (ترجیحی)
۱۱وجود برنامه ای جهت انعکاس نتایج ارزشیابی در ادامه خدمت اساتید در دانشکده (ترجیحی)

۳. نشانگرهای حوزه منابع آموزشی و پژوهشی

استانداردهای پایه
ردیفعنوان وضعیت
۱وجود و کافی بودن تعداد کلاسها به نسبت دانشجویان و واحدهای درسی ارائه شده (الزامی)
۲مناسب بودن فضای کلاسها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، (الزامی)
۳داشتن برنامه ای جهت استفاده از از فضاهای لازم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزش علوم پایه، و عرصه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و پشتیبانی مرتبط در دانشگاه مربوطه و در جامعه (الزامی)
۴کافی بودن تعداد آزمایشگاهها به نسبت دانشجویان و دروس آزمایشگاهی مطابق با برنامه آموزشی دوره (الزامی)
۵مناسب بودن فضای آزمایشگاهها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، صندلی (الزامی)
۶وجود فضای ویژه جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی (الزامی)
۷وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)
۸وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از امکانات Skill Lab (الزامی)
۹استفاده کافی از امکانات Skill lab برای تقویت آموزش عملی (الزامی)
۱۰مکتوب بودن اهداف آموزشی و وظایف دانشجویان و فراگیران هر دوره در Skill Lab
۱۱وجود فضای کافی بخش های عملی جهت کسب مهارت های عملی (الزامی)
۱۲وجود فضاهای کافی پشتیبان فضاهای اختصاصی بخش های بالینی (الزامی)
۱۳فضاهای وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)
۱۴وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از فضای بخش (الزامی)
۱۵وجود برنامه ای دال بر استفاده بهینه از امکانات برای آموزش عملی (الزامی)
۱۶وجود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاه های بافت شناسی دهان، پاتولوژی دهان و فک (الزامی)
۱۷متنوع بودن و بروز بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها (الزامی)
۱۸وجود شناسنامه تجهیزات (شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداری و مشخصات دستگاه) (الزامی)
۱۹وجود یا دسترسی آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهیزات کافی) (الزامی)
۲۰امکانات لازم برخوردار باشد (تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطلاع رسانی) (الزامی)
۲۱قابل دسترس بودن اتاقهای هیئت علمی برای دانشجویان (الزامی)
۲۲وجود فضای اداری مناسب برای کارکنان اداری دانشکده ( الزامی)
۲۳وجود تابلو اعلانات اختصاصی برای هر گروه آموزشی و مدیریت دانشکده (الزامی)
۲۴وجود تابلوی راهنما برای بخش ها و واحد های مختلف (الزامی)
۲۵وجود برنامه ای مبنی بر رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات حفاظت شخصی در دانشکده
۲۶اختصاص قفسه (کمد قفل دار شخصی به دانشجویان (الزامی)
۲۷وجود خدمات غذایی برای دانشجویان در درون یا نزدیکی دانشکده
۲۸فراهم بودن برنامه های مناسب، کارآمد و روزآمد برای استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش دوره دانشکده
۲۹ارائه شواهدی دال بر استفاده مستمر ارزشیابی و ارتقای برنامه آموزشی (الزامی)
۳۰وجود امکانات فیزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده
۳۱تناسب فضای سالنهای مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هیئت علمی (به ازای هر ۲۰ کاربر یک صندلی) (الزامی)
۳۲وجود کتابهای مرجع عمومی (فرهنگها، دائره المعارف).. در دانشکده (الزامی)
۳۳وجود کتابهای مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو و حجم دروس (الزامی)
۳۴به روز بودن منابع کتابخانه (اعم از چاپی و الکترونیکی) (الزامی)
۳۵وجود فرآیندی جهت سفارش و تامین مجلات مرجع برای گروه های آموزشی دانشکده در موسسه به صورت چاپی یا الکترونیک (الزامی)
۳۶وجود حداقل یک نفر کتابدار اطلاع رسان در کتابخانه (الزامی)
۳۷وجود امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیک در کتابخانه (الزامی)
۳۸وجود برنامه راهبردی پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبیل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، ارکان، روشها، جایگاه های پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها (الزامی)
۳۹وجود برنامه حمایتی از پژوهشهای اساتید و دانشجویان (الزامی)
۴۰طراحی برنامه ویژه ای جهت حمایت و هدایت پژوهش های دانشجویی و استعدادهای درخشان (الزامی)
۴۱وجود برنامه اجرایی جهت رعایت موازین اخلاق پزشکی در پژوهشهای دندانپزشکی (الزامی)
۴۲وجود برنامه اجرایی جهت مشخص ساختن اولویتهای پژوهشی دانشکده (الزامی)
۴۳تدوین ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای نظام سلامت، اپیدمیولوژی، کارآزمایی های بالینی و تحقیقات پایه در دانشکده (الزامی)
۴۴طراحی فرایندی جهت مشخص کردن نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه پژوهش (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیفعنوان وضعیت
۱وجود واحد خرید و نگهداری تجهیزات و مواد مصرفی (ترجیحی)
۲وجود کارشناس متخصص برای استفاده و نگهداری تجهیزات (ترجیحی)
۳وجود سیستمی برای جایگزینی یا تعمیر تجهیزات (ترجیحی)
۴کفایت و کیفیت سرویس های بهداشتی (ترجیحی)
۵در دسترس بودن نمازخانه مناسب برای دانشکده (ترجیحی)
۶دسترسی آسان به تجهیزات و خدمات رسانه ای در کلاسها (پروژکتور، ویدیو، کامپیوتر، سیستم صوتی) (ترجیحی)
۷وجود اتاق هایی جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی (ترجیحی)
۸دسترسی به منابع سمعی بصری (CD و نوارهای صوتی و تصویری) (ترجیحی)
۹وجود و اجرای برنامه خدمات پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نیازهای سلامت منطقه تحت پوشش خود در زمینه دهان و دندان ( =ترجیحی)
۱۰وجود برنامه ای در جهت تبادل و تعاملات علمی با موسسات مرتبط (ترجیحی)
۱۱وجود برنامه ای مشخص جهت جذب کمک های مردمی و ارتباط با موسسات غیر دولتی و خیریه (ترجیحی)
۱۲ارائه برنامه ای جهت تامین بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بیماران (ترجیحی)
۱۳وجود برنامه مشخصی برای ترغیب انجام پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای (ترجیحی)

۴. نشانگرهای حوزه مدیریت مالی و اجرایی

استانداردهای پایه
ردیفعنوان وضعیت
۱وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات لازم جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۲وجود ساختار مناسب در دانشکده جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۳تخصیص بودجه مستقل برای پیشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۴وجود گزارش های سالیانه مبنی بر تامین بودجه در قالب برنامه های مدون (الزامی)
۵تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون بر اساس شاخصهای معین (الزامی)
۶وجود گزارش های عملکرد کلیه واحدها به تفکیک از نحوه هزینه بودجه (الزامی)
۷وجود آیین نامه مصوب مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی (الزامی)
۸تطابق هریک از ارکان مدیریتی با شرایط و مقررات مصوب مربوطه (الزامی)
۹تطابق ساختار مدیریتی دانشکده با الگوی (تیپ) دانشگاهی (الزامی)
۱۰وجود مدارکی جهت تامین بودجه کافی و مستقل برای ارکان مدیریتی دانشکده (الزامی)
۱۱وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات مالی و اداری مورد نیاز برای تحقق و تسریع وظایف مدیریتی کلیه سطوح (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیفعنوان وضعیت
۱روشن و مکتوب بودن ملاک های انتصاب در هر یک از سمتهای مدیریتی (ترجیحی)
۲مرتبط بودن سوابق کاری و تحصیلی فرد با مسئولیت محوله (ترجیحی)
۳وجود مدارکی دال بر پاسخگویی و تعهد دانشکده در مورد برنامه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی (ترجیحی)
۴ارائه گزارشاتی مبنی بر ارزیابی دوره ای فعالیت های خود و بررسی میزان تطابق با رسالت و اهداف دانشکده و ارتقاء آن بر اساس مدل های بهبود کیفیت (ترجیحی)
۵ارائه برنامه ای جامع برای ارتقاء و اطلاع رسانی فرایندها و روش های انجام کار (ترجیحی)
۶ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت زنجیره تامین و نگهداری مواد و تجهیزات (ترجیحی)
۷ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنیبر شواهد و اثربخشی بالینی (ترجیحی)
۸گزارش پایش سلامت و بیمه اساتید، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت (ترجیحی)
۹گزارش آموزش اساتید، کارکنان و دانشجویان با توجه به مقتضیات محیط کاری و آموزشی در بدو خدمت (ترجیحی)
۱۰گزارش ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کلیه ذینفعان در راستای انجام بهتر ماموریت دانشکده (ترجیحی)
۱۱وجود فرایند مناسب جهت استخدام، و خروج از خدمت ایشان کارکنان و اعضاء هیئت علمی (ترجیحی)
۱۲وجود نظامی برای سنجش میزان رضایتمندی کارکنان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و بیماران (ترجیحی)
۱۳وجود گزارشهای مستند در مورد بکارگیری نتایج نظرسنجی ها برای بهبود فرآیندها (ترجیحی)

۵. نشانگرهای حوزه دانشجویی

استانداردهای پایه
ردیفعنوان وضعیت
۱وجود برنامه ای جهت بررسی سلامت جسمی و روانی متناسب با حرفه دندانپزشکی دانشجویان پذیرفته شده (الزامی)
۲وجود برنامه توجیهی جهت آشنایی و پایبندی دانشجویان با موازین اخلاق حرفه ای و شئون دانشجویی (الزامی)
۳وجود برنامه ای برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)
۴اجرای برنامه های تدوین شده برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)
۵وجود مستندات کافی دال بر تعیین ظرفیت پذیرش (حداقل و حداکثر تعداد کل دانشجوی ورودی متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه (الزامی)
۶تدوین برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و علمی (الزامی)
۷اطلاع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه های حمایتی و رفاهی به دانشجویان (الزامی)
۸وجود ساز و کاری در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های رفاهی (الزامی)
۹ابلاغ مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به افراد ذیربط (الزامی)
۱۰اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیفعنوان وضعیت
۱وجود ساز و کاری جهت بازبینی سیاست جذب دانشجو مطابق نیازهای جامعه و با نظارت وزارت بهداشت (ترجیحی)
۲وجود برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعالیت ها و برنامه های این حوزه (ترجیحی)
۳طراحی برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نیازهای اجتماعی و شخصی هر دانشجو جهت ارتقا و یادگیری این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکلات سلامتی و مالی نیز می شود (ترجیحی)
۴وجود برنامه مشخصی در جهت حضور دانشجو در عرصه های مختلف دانشکده شامل مدیریت، آموزش و پژوهش و فعالیت های فرهنگی و صنفی (ترجیحی)
۵وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان نیازمند (ترجیحی)
۶وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان استعدادهای درخشان (ترجیحی)
۷وجود برنامه ویژه و مناسبی برای پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و مشارکت ایشان در عرصه های مختلف دانشکده (ترجیحی)

۶. نشانگرهای حوزه ارزشیابی دانشجو

استانداردهای پایه
ردیفعنوان وضعیت
۱تدوین، اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح برنامه دوره عمومی دندانپزشکی (الزامی)
۲تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی هیات علمی (الزامی)
۳تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی دانشجو (الزامی)
۴وجود مشارکت مرکز، دفتر و یا هسته (های) توسعه آموزش پزشکی در تدوین برنامه جامع ارزشیابی دوره، هیات علمی و دانشجو (الزامی)
۵ارائه گزارش سالیانه ارزشیابی دوره و عملکرد اعضای هیات علمی فعال در دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به رئیس دانشگاه (الزامی)
۶وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)
۷اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)
۸وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)
۹برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)
۱۰وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)
۱۱تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)
۱۲لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)
۱۳تدوین واجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیات علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیفعنوان وضعیت
۱مشارکت گروه های مرتبط با برنامه شامل تصمیم گیران و خبرگان آموزشی و اساتید و دانش آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجرای ارزشیابی برنامه (ترجیحی)
۲پیش بینی آزمون های تجمعی نهایی جهت اطمینان از توانمند بودن دانش آموختگان (ترجیحی)
۳طراحی برنامه ای جهت سنجش عملکرد و رفتار حرفه ای دانشجویان در برنامه | آموزشی (ترجیحی)
۴تدوین برنامه ای جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پیشرفت یادگیری هر یک از دانشجویان و ارایه گزارش به ذینفعان (ترجیحی)
۵ارائه شواهدی دال بر بکارگیری روش های ارزشیابی به روز و کارآمد در سیستم ارزیابی دانشجویان (ترجیحی)
۶وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)
۷اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)
۸وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)
۹برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)
۱۰وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)
۱۱تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)
۱۲لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)
۱۳تدوین و اجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیأت علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)

نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه می شوند و دانشکده می تواند حسب مورد از برخی از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابی استفاده کند.

برنامه اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار آغاز شد و در گام اول، سامانه اطلاعات جامع دانشکده های دندانپزشکی راه اندازی و تمامی اطلاعات حوزه های مختلف دانشکده های دندانپزشکی در قالب اطلاعات کلی همانند برنامه های استراتژیک و برنامه های عملیاتی و اطلاعات جزیی توسط دانشکده ها در سامانه تکمیل …