Uncategorized fa

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی

By اکتبر 7, 2022 No Comments

برنامه اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار آغاز شد و در گام اول، سامانه اطلاعات جامع دانشکده های دندانپزشکی راه اندازی و تمامی اطلاعات حوزه های مختلف دانشکده های دندانپزشکی در قالب اطلاعات کلی همانند برنامه های استراتژیک و برنامه های عملیاتی و اطلاعات جزیی توسط دانشکده ها در سامانه تکمیل شد.

در گام بعدی و در سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع ارزیابی و اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی که بر اساس مصوبات کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، تدوین و ایجاد شده بود، اطلاعات و مستندات دانشکده های دندانپزشکی بارگذاری شد.

هدف از راه اندازی این سامانه، ایجاد ساختاری نظام مند جهت جمع آوری اطلاعات و مستندات موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی به منظور شفاف سازی و استفاده در سیاستگذاری‌های کلان منطقه ای و کشوری برای توسعه متوازن کمی و ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی و ایجاد زمینه های تربیت نیروی انسانی توانمند براساس استانداردهای ملی و بین المللی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سطح جامعه و نیز اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی است.

سنجه های جدید به منظور ارزیابی دانشکده های دندانپزشکی در نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به تصویب رسید. دانشکده های دندانپزشکی در ۶ حوزه و توسط ۱۰۵ سنجه الزامی (پایه) و ۵۷ سنجه اختیاری (ارتقای کیفیت) و در مجموع ۱۶۲ سنجه ارزیابی می شوند.

نشانگرها به این معنی است که دانشکده های دندانپزشکی باید برای اعتباربخشی سنجه های استانداردهای پایه را داشته باشند و ارزیابان میزان وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد می سنجند. این سنجه ها می تواند از «انطباق کامل، انطباق نسبی (بالای ۵۰ درصد)، تا حدودی انطباق (کمتر از ۵۰ درصد) و انطباق ندارد» متغیر باشد.

ضمن اینکه راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استانداردها و همچنین امکان نقد به استاندارد جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت نیز وجود دارد.

این سنجه ها از تدوین برنامه آموزشی و وظایف اعضای هیات علمی تا عملکرد دانشجویان را در بر می گیرد.

دانشکده دندانپزشکی باید: رسالت و اهداف خود را در مورد آموزش دندانپزشکی عمومی، ضمن رعایت برنامه های مصوب، مقررات ناظر بر آموزش دندانپزشکی و کسب نظر دست اندرکاران، صاحب نظران و ذینفعان، تدوین و حداقل هر ۵ سال یکبار بازنگری کند.

۱. نشانگرهای حوزه برنامه آموزشی

استانداردهای پایه
ردیف عنوان وضعیت
۱ تدوین و موجود بودن برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب (الزامی)
۲ تطابق برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعلام شده وزارت بهداشت
۳ وجود شرح وظایف مجریان و فراگیران به تفکیک مقطع و چرخش های آموزشی مشخص
۴ وجود برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی طراحی شده مطابق با ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای موردانتظار در دانش آموختگان
۵ وجود برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش های بالینی (الزامی)
۶ وجود برنامه پیش بالینی (الزامی)
۷ پایش اجرای برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی (الزامی)
۸ طراح معرفی برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصیلی (الزامی)
۹ معرفی مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجویان (شامل سر فصل، وظایف دانشجو، نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع در قالب فرم یکسان در سطح موسسه
۱۰ قابل دسترس بودن برنامه های درسی و فرمهای معرفی درس (سیلابس) از Home Page دانشکده (الزامی)
۱۱ وجود طرح درس به تفکیک واحد های نظری، کارگاهی و عملی (الزامی)
۱۲ وجود اجرای برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه ای که بیانگر ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای ارتقاء سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت دانش آموختگان باشد. (الزامی)
۱۳ وجود برنامه آموزشی جهت دانش پایه علوم پزشکی مرتبط با علوم بالینی (الزامی)
۱۴ وجود برنامه آموزش علوم پیش بالینی جهت زیر بنایی برای یادگیری دوره بالینی (الزامی)
۱۵ وجود برنامه آموزشی جهت زبان انگلیسی، رایانه و فناوری اطلاعات، مبانی پژوهش ، تفکر نقادانه، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سلامت (الزامی)
۱۶ وجود برنامه مشخص و مدون در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها و پژوهش در علوم دندانپزشکی (الزامی)
۱۷ وجود کمیته یا نهادی با اختیارات مناسب جهت مدیریت علمی و اجرا و ارزشیابی برنامه دندانپزشکی عمومی جهت برنامه دکتری عمومی (الزامی)
استانداردهای ارتقاء کیفیت
ردیف عنوان وضعیت
۱ وجود و اجرای توسعه استراتژی های نوین آموزش دندانپزشکی جهت برنامه (ترجیحی)
۲ وجود و اجرا و ارزشیابی برنامه ای برای ارتقا و توسعه مهارت های تفکر نقادانه، حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد (ترجیحی)
۳ وجود برنامه ای جهت تامین تعداد بیمار مناسب برای حضور در برنامه درسی بالینی براساس سرفصل آموزشی برای دانشجویان (ترجیحی)
۴ تنظیم هم را ستا بودن برنامه درسی غیر محوری (Non-Core) با برنامه درسی محوری (Core) ترجیحی
۵ وجود فرایندی در برنامه درسی جهت بکارگیری مناسب مهارت های ارتباطی ، با گروهای خاص از نظر سلامتی، اجتماعی و فرهنگی (ترجیحی)
۶ وجود یک فرایند نظام مند بررسی کارایی و اثربخشی برنامه درسی(ترجیحی)
۷ روند رو به رشد تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روزآمد (ترجیحی)
۸ وجود سیستم مورد توافق در بین گروه های آموزشی برای مشاهده و نقد تدریس همکاران در هر گروه (ترجیحی)

* این ویژگی ها و توانمندی های شامل اعتقاد و تعهد به اصول الهی – اسلامی، مقررات کشوری و موازین اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری در قبال سلامت دهان و دندان جامعه و افراد به عنوان هدف اصلی و وظیفه حرفه ای، مراعات مجموعه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت افراد در انجام وظیفه حرفه ای با توجه به مبانی و شواهد علمی ،همکاری گروهی در ارایه خدمات سلامت دهان و دندان و رهبری این خدمات در عرصه های مختلف نظام سلامت، ارایه طیف گسترده و کامل خدمات سلامت دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت)، رعایت الزامات، اولویت ها و محدودیت های منابع جامعه و نظام سلامت و در نظر گرفتن شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی افراد تحت مراقبت، آموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روشهای ارایه خدمات سلامت به منظور ارتقاء سلامت در جامعه ، تلاش برای ارایه راههای گسترش سلامت و گرایش به عدالت در سلامت؛ آشنایی با فوریت های پزشکی و حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران؛ نگرش و مهارت پژوهش، خودآموزی و ارتقاء مستمر حرفه ای است.

۲. نشانگرهای حوزه هیئت علمی

استانداردهای پایه
ردیف عنوان وضعیت
۱ مشخص بودن و اعلام عمومی برنامه کار هفتگی اعضای هیات علمی متناسب با نقش های آموزشی، پژوهشی، اخلاق حرفه ای، نظریه پردازی علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه ای، تصدی مسئولیت های مدیریتی و اجرائی (الزامی)
۲ مشخص بودن وظایف اعضا هیات علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۳ مشخص بودن و اعلام نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی اعضای هیات علمی (الزامی)
۴ نقش دانشکده در تایید انتخاب اعضای هیات علمی واجد صلاحیت های لازم برای ایفای نقش های ضروری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۵ وجود عضو هیات علمی واجد صلاحیت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکده( برحسب سرانه دانشجو، میزان حجم تدریس، میزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع فراگیران، تدریس عملی و نظری، حجم فعالیت پژوهشی و )… (الزامی)
۶ وجود سیستم نظارت بر اجرای برنامه اعلام شده اعضای هیات علمی (الزامی)
۷ انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه سالیانه هیات علمی بر اساس شاخص های معین و فرایند مشخص توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده (الزامی)
۸ ارائه بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید (الزامی)
۹ جلب مشارکت اساتید، مسئولان و فراگیران برای بهبود مستمر فرایند ارزشیابی عضو هیات علمی (الزامی)
۱۰ اطلاع رسانی مناسب به اعضا هیات علمی در مورد مقررات و فرآیندهای ارزشیابی و ارتقا برای پیشگیری از رکود اعضا هیات علمی (الزامی)
استانداردهای ارتقاء کیفیت
ردیف عنوان وضعیت
۱ روشن بودن و مبتنی بر شواهد بودن پیش بینی و اجرای برنامه جذب اعضای هیات علمی بر اساس نیازهای منطقه ای و سیاست های وزارت بهداشت ؛ چشم انداز میزان نیاز به هر رشته دانشکده و محدودیت های امکانات دانشکده (ترجیحی)
۲ وجود برنامه ای در زمان جذب هیات علمی در جهت مد نظر داشتن مسائل مربوط به گویش و قومیت، جنسیت و مسائل فرهنگی در صورت لزوم (ترجیحی)
۳ تبیین برنامه ای جهت تمام وقت کردن اعضا هیات علمی از راه تامین رفاه معیشتی آنها (ترجیحی)
۴ وجود سازوکاری جهت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت حداکثری اعضا هیات علمی در زمینه های طرح های پژوهشی، مقالات، روش های تدریس و ارزشیابی و تجربیات بالینی خود با همکاران (ترجیحی)
۵ تببین برنامه ای جهت پیاده سازی مناسب شیوه های جذب؛ ارزیابی و ارتقاء اعضا هیات علمی متناسب با اهداف نظام سلامت کشور و در راستای قوانین موجود (ترجیحی)
۶ وجود نسبت مناسب استاد، دانشیار، استادیار متناسب با اهداف و سابقه دانشکده (ترجیحی)
۷ وجود برنامه هایی جهت توانمند سازی اساتید در ایفا نقش به عنوان الگو (Role Model) (ترجیحی)
۸ وجود برنامه ای جهت استفاده از نظرات کلیه اعضا هیات علمی در راهبری دانشکده (ترجیحی)
۹ وجود و اجرای ساز و کار مناسب جهت ارزشیابی (Scholarship) موثر اساتید در زمینه های آموزش، پژوهش، نوآوری و ارائه خدمات (ترجیحی)
۱۰ ارائه بازخورد ارزشیابی به هیات علمی بطور سالیانه (ترجیحی)
۱۱ وجود برنامه ای جهت انعکاس نتایج ارزشیابی در ادامه خدمت اساتید در دانشکده (ترجیحی)

۳. نشانگرهای حوزه منابع آموزشی و پژوهشی

استانداردهای پایه
ردیف عنوان وضعیت
۱ وجود و کافی بودن تعداد کلاسها به نسبت دانشجویان و واحدهای درسی ارائه شده (الزامی)
۲ مناسب بودن فضای کلاسها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، (الزامی)
۳ داشتن برنامه ای جهت استفاده از از فضاهای لازم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزش علوم پایه، و عرصه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و پشتیبانی مرتبط در دانشگاه مربوطه و در جامعه (الزامی)
۴ کافی بودن تعداد آزمایشگاهها به نسبت دانشجویان و دروس آزمایشگاهی مطابق با برنامه آموزشی دوره (الزامی)
۵ مناسب بودن فضای آزمایشگاهها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، صندلی (الزامی)
۶ وجود فضای ویژه جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی (الزامی)
۷ وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)
۸ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از امکانات Skill Lab (الزامی)
۹ استفاده کافی از امکانات Skill lab برای تقویت آموزش عملی (الزامی)
۱۰ مکتوب بودن اهداف آموزشی و وظایف دانشجویان و فراگیران هر دوره در Skill Lab
۱۱ وجود فضای کافی بخش های عملی جهت کسب مهارت های عملی (الزامی)
۱۲ وجود فضاهای کافی پشتیبان فضاهای اختصاصی بخش های بالینی (الزامی)
۱۳ فضاهای وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)
۱۴ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از فضای بخش (الزامی)
۱۵ وجود برنامه ای دال بر استفاده بهینه از امکانات برای آموزش عملی (الزامی)
۱۶ وجود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاه های بافت شناسی دهان، پاتولوژی دهان و فک (الزامی)
۱۷ متنوع بودن و بروز بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها (الزامی)
۱۸ وجود شناسنامه تجهیزات (شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداری و مشخصات دستگاه) (الزامی)
۱۹ وجود یا دسترسی آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهیزات کافی) (الزامی)
۲۰ امکانات لازم برخوردار باشد (تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطلاع رسانی) (الزامی)
۲۱ قابل دسترس بودن اتاقهای هیئت علمی برای دانشجویان (الزامی)
۲۲ وجود فضای اداری مناسب برای کارکنان اداری دانشکده ( الزامی)
۲۳ وجود تابلو اعلانات اختصاصی برای هر گروه آموزشی و مدیریت دانشکده (الزامی)
۲۴ وجود تابلوی راهنما برای بخش ها و واحد های مختلف (الزامی)
۲۵ وجود برنامه ای مبنی بر رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات حفاظت شخصی در دانشکده
۲۶ اختصاص قفسه (کمد قفل دار شخصی به دانشجویان (الزامی)
۲۷ وجود خدمات غذایی برای دانشجویان در درون یا نزدیکی دانشکده
۲۸ فراهم بودن برنامه های مناسب، کارآمد و روزآمد برای استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش دوره دانشکده
۲۹ ارائه شواهدی دال بر استفاده مستمر ارزشیابی و ارتقای برنامه آموزشی (الزامی)
۳۰ وجود امکانات فیزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده
۳۱ تناسب فضای سالنهای مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هیئت علمی (به ازای هر ۲۰ کاربر یک صندلی) (الزامی)
۳۲ وجود کتابهای مرجع عمومی (فرهنگها، دائره المعارف).. در دانشکده (الزامی)
۳۳ وجود کتابهای مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو و حجم دروس (الزامی)
۳۴ به روز بودن منابع کتابخانه (اعم از چاپی و الکترونیکی) (الزامی)
۳۵ وجود فرآیندی جهت سفارش و تامین مجلات مرجع برای گروه های آموزشی دانشکده در موسسه به صورت چاپی یا الکترونیک (الزامی)
۳۶ وجود حداقل یک نفر کتابدار اطلاع رسان در کتابخانه (الزامی)
۳۷ وجود امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیک در کتابخانه (الزامی)
۳۸ وجود برنامه راهبردی پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبیل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، ارکان، روشها، جایگاه های پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها (الزامی)
۳۹ وجود برنامه حمایتی از پژوهشهای اساتید و دانشجویان (الزامی)
۴۰ طراحی برنامه ویژه ای جهت حمایت و هدایت پژوهش های دانشجویی و استعدادهای درخشان (الزامی)
۴۱ وجود برنامه اجرایی جهت رعایت موازین اخلاق پزشکی در پژوهشهای دندانپزشکی (الزامی)
۴۲ وجود برنامه اجرایی جهت مشخص ساختن اولویتهای پژوهشی دانشکده (الزامی)
۴۳ تدوین ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای نظام سلامت، اپیدمیولوژی، کارآزمایی های بالینی و تحقیقات پایه در دانشکده (الزامی)
۴۴ طراحی فرایندی جهت مشخص کردن نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه پژوهش (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیف عنوان وضعیت
۱ وجود واحد خرید و نگهداری تجهیزات و مواد مصرفی (ترجیحی)
۲ وجود کارشناس متخصص برای استفاده و نگهداری تجهیزات (ترجیحی)
۳ وجود سیستمی برای جایگزینی یا تعمیر تجهیزات (ترجیحی)
۴ کفایت و کیفیت سرویس های بهداشتی (ترجیحی)
۵ در دسترس بودن نمازخانه مناسب برای دانشکده (ترجیحی)
۶ دسترسی آسان به تجهیزات و خدمات رسانه ای در کلاسها (پروژکتور، ویدیو، کامپیوتر، سیستم صوتی) (ترجیحی)
۷ وجود اتاق هایی جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی (ترجیحی)
۸ دسترسی به منابع سمعی بصری (CD و نوارهای صوتی و تصویری) (ترجیحی)
۹ وجود و اجرای برنامه خدمات پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نیازهای سلامت منطقه تحت پوشش خود در زمینه دهان و دندان ( =ترجیحی)
۱۰ وجود برنامه ای در جهت تبادل و تعاملات علمی با موسسات مرتبط (ترجیحی)
۱۱ وجود برنامه ای مشخص جهت جذب کمک های مردمی و ارتباط با موسسات غیر دولتی و خیریه (ترجیحی)
۱۲ ارائه برنامه ای جهت تامین بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بیماران (ترجیحی)
۱۳ وجود برنامه مشخصی برای ترغیب انجام پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای (ترجیحی)

۴. نشانگرهای حوزه مدیریت مالی و اجرایی

استانداردهای پایه
ردیف عنوان وضعیت
۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات لازم جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۲ وجود ساختار مناسب در دانشکده جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۳ تخصیص بودجه مستقل برای پیشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)
۴ وجود گزارش های سالیانه مبنی بر تامین بودجه در قالب برنامه های مدون (الزامی)
۵ تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون بر اساس شاخصهای معین (الزامی)
۶ وجود گزارش های عملکرد کلیه واحدها به تفکیک از نحوه هزینه بودجه (الزامی)
۷ وجود آیین نامه مصوب مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی (الزامی)
۸ تطابق هریک از ارکان مدیریتی با شرایط و مقررات مصوب مربوطه (الزامی)
۹ تطابق ساختار مدیریتی دانشکده با الگوی (تیپ) دانشگاهی (الزامی)
۱۰ وجود مدارکی جهت تامین بودجه کافی و مستقل برای ارکان مدیریتی دانشکده (الزامی)
۱۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات مالی و اداری مورد نیاز برای تحقق و تسریع وظایف مدیریتی کلیه سطوح (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیف عنوان وضعیت
۱ روشن و مکتوب بودن ملاک های انتصاب در هر یک از سمتهای مدیریتی (ترجیحی)
۲ مرتبط بودن سوابق کاری و تحصیلی فرد با مسئولیت محوله (ترجیحی)
۳ وجود مدارکی دال بر پاسخگویی و تعهد دانشکده در مورد برنامه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی (ترجیحی)
۴ ارائه گزارشاتی مبنی بر ارزیابی دوره ای فعالیت های خود و بررسی میزان تطابق با رسالت و اهداف دانشکده و ارتقاء آن بر اساس مدل های بهبود کیفیت (ترجیحی)
۵ ارائه برنامه ای جامع برای ارتقاء و اطلاع رسانی فرایندها و روش های انجام کار (ترجیحی)
۶ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت زنجیره تامین و نگهداری مواد و تجهیزات (ترجیحی)
۷ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنیبر شواهد و اثربخشی بالینی (ترجیحی)
۸ گزارش پایش سلامت و بیمه اساتید، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت (ترجیحی)
۹ گزارش آموزش اساتید، کارکنان و دانشجویان با توجه به مقتضیات محیط کاری و آموزشی در بدو خدمت (ترجیحی)
۱۰ گزارش ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کلیه ذینفعان در راستای انجام بهتر ماموریت دانشکده (ترجیحی)
۱۱ وجود فرایند مناسب جهت استخدام، و خروج از خدمت ایشان کارکنان و اعضاء هیئت علمی (ترجیحی)
۱۲ وجود نظامی برای سنجش میزان رضایتمندی کارکنان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و بیماران (ترجیحی)
۱۳ وجود گزارشهای مستند در مورد بکارگیری نتایج نظرسنجی ها برای بهبود فرآیندها (ترجیحی)

۵. نشانگرهای حوزه دانشجویی

استانداردهای پایه
ردیف عنوان وضعیت
۱ وجود برنامه ای جهت بررسی سلامت جسمی و روانی متناسب با حرفه دندانپزشکی دانشجویان پذیرفته شده (الزامی)
۲ وجود برنامه توجیهی جهت آشنایی و پایبندی دانشجویان با موازین اخلاق حرفه ای و شئون دانشجویی (الزامی)
۳ وجود برنامه ای برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)
۴ اجرای برنامه های تدوین شده برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)
۵ وجود مستندات کافی دال بر تعیین ظرفیت پذیرش (حداقل و حداکثر تعداد کل دانشجوی ورودی متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه (الزامی)
۶ تدوین برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و علمی (الزامی)
۷ اطلاع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه های حمایتی و رفاهی به دانشجویان (الزامی)
۸ وجود ساز و کاری در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های رفاهی (الزامی)
۹ ابلاغ مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به افراد ذیربط (الزامی)
۱۰ اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیف عنوان وضعیت
۱ وجود ساز و کاری جهت بازبینی سیاست جذب دانشجو مطابق نیازهای جامعه و با نظارت وزارت بهداشت (ترجیحی)
۲ وجود برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعالیت ها و برنامه های این حوزه (ترجیحی)
۳ طراحی برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نیازهای اجتماعی و شخصی هر دانشجو جهت ارتقا و یادگیری این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکلات سلامتی و مالی نیز می شود (ترجیحی)
۴ وجود برنامه مشخصی در جهت حضور دانشجو در عرصه های مختلف دانشکده شامل مدیریت، آموزش و پژوهش و فعالیت های فرهنگی و صنفی (ترجیحی)
۵ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان نیازمند (ترجیحی)
۶ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان استعدادهای درخشان (ترجیحی)
۷ وجود برنامه ویژه و مناسبی برای پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و مشارکت ایشان در عرصه های مختلف دانشکده (ترجیحی)

۶. نشانگرهای حوزه ارزشیابی دانشجو

استانداردهای پایه
ردیف عنوان وضعیت
۱ تدوین، اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح برنامه دوره عمومی دندانپزشکی (الزامی)
۲ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی هیات علمی (الزامی)
۳ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی دانشجو (الزامی)
۴ وجود مشارکت مرکز، دفتر و یا هسته (های) توسعه آموزش پزشکی در تدوین برنامه جامع ارزشیابی دوره، هیات علمی و دانشجو (الزامی)
۵ ارائه گزارش سالیانه ارزشیابی دوره و عملکرد اعضای هیات علمی فعال در دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به رئیس دانشگاه (الزامی)
۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)
۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)
۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)
۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)
۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)
۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)
۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)
۱۳ تدوین واجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیات علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)
استانداردهای ارتقا کیفیت
ردیف عنوان وضعیت
۱ مشارکت گروه های مرتبط با برنامه شامل تصمیم گیران و خبرگان آموزشی و اساتید و دانش آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجرای ارزشیابی برنامه (ترجیحی)
۲ پیش بینی آزمون های تجمعی نهایی جهت اطمینان از توانمند بودن دانش آموختگان (ترجیحی)
۳ طراحی برنامه ای جهت سنجش عملکرد و رفتار حرفه ای دانشجویان در برنامه | آموزشی (ترجیحی)
۴ تدوین برنامه ای جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پیشرفت یادگیری هر یک از دانشجویان و ارایه گزارش به ذینفعان (ترجیحی)
۵ ارائه شواهدی دال بر بکارگیری روش های ارزشیابی به روز و کارآمد در سیستم ارزیابی دانشجویان (ترجیحی)
۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)
۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)
۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)
۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)
۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)
۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)
۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)
۱۳ تدوین و اجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیأت علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)

نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه می شوند و دانشکده می تواند حسب مورد از برخی از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابی استفاده کند.

برنامه اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار آغاز شد و در گام اول، سامانه اطلاعات جامع دانشکده های دندانپزشکی راه اندازی و تمامی اطلاعات حوزه های مختلف دانشکده های دندانپزشکی در قالب اطلاعات کلی همانند برنامه های استراتژیک و برنامه های عملیاتی و اطلاعات جزیی توسط دانشکده ها در سامانه تکمیل …

Generated by Feedzy